پروتز سینه در تهران - دکتررفیع

هدف از ایمپلنت سینه یا پروتز سینه بازسازی سینه از طریق حجم دهی به آن می باشد این جراحی جزء محبوب ترین جراحی های زیبایی است.