پروتز باسن در تهران - دکتر رفیع

پروتز باسن در تهران به منظور حجیم تر نمودن باسن انجام می گیرد بنابراین افرادی که مشکل کم بودن حجم چربی در باسن را دارند می توانند جهت