این بخش، مختص آن دسته از عزیزانی است که سابقه معاینه نداشته و تشکیل پرونده نداده اند.
اشخاصی که در گذشته تحت معاینه قرار گرفته و دارای پرونده هستند؛ می توانند از طریق تماس تلفنی، سوالات خود را مطرح نمایند.
سوالات مطرح شده، پس از بررسی پرونده بیمار پاسخ داده خواهند شد.