جراحی پلاستیک

تخصص جراحی پلاستیک ، برای ترمیم و بازسازی ؛ یا تغییر بافت و پوست از دست رفته یا آسیب دیده استفاده می شود. هدف اصلی از این جراحی