تزریق چربی به صورت

 تغییراتی که به دنبال افزایش سن ، در پوست بخصوص پوست صورت ایجاد می گردند ؛ سبب می شوند که پوست از اطراف گونه ریزش کرده و در نتیجه در خطوط ­خنده ، غبغب و غیره فرو ررفتگی یا عمق ایجاد شود. تزریق چربی به صورت یک تکنیک درمانی به شمار می رود