تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت : تغییراتی که به دنبال افزایش سن ، در پوست بخصوص پوست صورت ایجاد می گردند ؛ سبب می شوند که پوست از اطراف گونه ریزش کرده