اقدامات ق

قبل و بعد از هر عمل جراحی ، رعایت مجموعه ای از پارامترها در ارتقاء کیفیت فرآیند عمل و نیز حصول نتایج قابل قبول از انجام آن جراحی ، بسیار حائز اهمیت و اثر گذار می باشد. از این رو در ما در مقاله پیش رو قصد داریم تا مخاطبین را با اقدامات قبل و بعد از جراحی بینی آشنا نماییم تا متقاضیان عمل جراحی بینی ، بتوانند با رعایت این اقدامات به نتایج مطلوبی از انجام این جراحی دست یابند و دوران نقاهت خود را به خوبی پشت سر گذارند