اقدامات قبل از تزریق ژل

اقدامات قبل از تزریق ژل : تزریق ژل ، نوعی روش کم تهاجمی و بی خطر است که به منظور جوانسازی و حجم دهی به برخی نواحی صورت نظیر لب ، گونه ها و غیره مورد