اقدامات قبل از ابدومینوپلاستی

برای آن که بتوانید یک عمل جراحی ایمن و مطمئن را به منظور داشتن عمل ابدومینوپلاستی تجربه کنید لازم است اقدامات قبل از ابدومینوپلاستی را شناخته و در جهت رعایت